Nyitólap E-mail Elérhetőség
1
Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ
és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ Regionális Módszertani és Intézményi Koordinációs Csoport
       

Bemutatkozás

Észak-magyarországi Régió
 Szociális Módszertani Intézménye/Konzorciuma

 

„Lépjünk együtt” Konzorcium

1. A konzorcium vezetője – gesztor intézmény

Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ

Címe: 3530 Miskolc, Arany János u. 37.
Tel/fax: 46/562-276, 46/562-277
e-mail: miskolc@mcsk.hu
képviselő: Földessy Judit igazgató
fenntartó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
szakterület:          családsegítés (bővebben clikk a képre!)
                               összes szakterület munkájának koordinálása

2. Konzorciumi partnerek

  2/1. Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezete
  Hajléktalanokat Gondozó Központja

Címe: 3527 Miskolc, Baross G. u. 13-15.
Tel/fax: 46/412-816
e-mail: bazmegye@voroskereszt.hu
képviselő: Molnár Józsefné megyei titkár
fenntartó: Magyar Vöröskereszt B.-A-Z. Megyei Szervezete
szakterület: hajléktalan személyek ellátása (részletes intézményi bemutatás letöltése)

 

  2/2. B-A-Z. Megyei Önkormányzat Idősek Ápoló Gondozó Otthona

Címe: 3860 Encs, Ady E. út 1.
Tel/fax: 46/587-445
e-mail: idapencs@skylan.hu
képviselő: Jónyer Lajosné igazgató
fenntartó: B-A-Z. Megyei Önkormányzat
szakterület: idős személyek ellátás (részletes intézményi bemutatás letöltése)

 

  2/3. Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona

  és Módszertani Intézete

Címe: 3546 Bélapátfalva, Petőfi u. 25.
Tel/fax:36/554-310
e-mail: modsz.int.belapatfalva@t-online.hu
képviselő: Királyné Nagy Enikő igazgató
fenntartó: Heves Megye Önkormányzata
szakterület: fogyatékos személyek ellátása (részletes intézményi bemutatás letöltése)

 

  2/4. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet

Címe: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi u. 71-73.
Tel/fax: 32/456-004, 456-273
e-mail: ludanyrehab@nograd.hu
képviselő: Bereczné Kelemen Éva igazgató
fenntartó: Nógrád Megye Önkormányzata
szakterület: pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása (részletes intézményi bemutatás letöltése)

 

3. Együttműködő partnerek

 

  3/1. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

  (Közép-Magyarországi Régió módszertani intézménye)

        Szakterület: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás módszertani feladatainak ellátása a
        gesztorral együttműködve (bővebben clikk a képre!)

 

  3/2. B.-A.-Z. Megyei Tanya és Falugondnokok Egyesülete

  Szakter ület: falu és tanyagondnoki szolgáltatás
  módszertani feladatainak ellátása a gesztorral együttműködve (bővebben clikk a képre!)


Regionális szociális módszertani feladatok

A regionális szociális módszertani intézmények/konzorciumok szakmai feladatait a 3/2008. (IV.15.) SZMM. rendelet – a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásainak szakértői díjáról – határozza meg.

1. A 3/2008. (IV.15.) SZMM. rendelet 9.§. (1) bekezdése alapján a regionális módszertani intézmény feladatellátása során:

 • információt gyűjt a működési terület szociális ellátórendszerének sajátosságairól, az alkalmazott módszerekről, az információkat összesíti, kiértékeli, a beérkezett adatokat és az azokból készült elemzéseket a honlapján folyamatosan közzéteszi, továbbá a Minisztérium vagy az Intézet megkeresésére a szociális szolgáltatásokról, illetve a szociális foglalkoztatásról adatot gyűjt és szolgáltat,
 • új szakmai módszerek bevezetése érdekében - az Intézettel (SZMI) együttműködve – modellkísérletet szervez, az új szakmai módszereket és az új szolgáltatási formákat folyamatosan megismerteti a szociális szolgáltatókkal, intézményekkel,
 • a fenntartók számára javaslatot tesz a szociális ellátórendszer fejlesztésére és felkérésre részt vesz az ellátórendszer fejlesztéséhez szükséges források tervezésében,
 • figyelemmel kíséri a jogszabályok, szakmai szabályok hatályosulását és a tapasztalatokról tájékoztatja a Minisztériumot,
 • a szociális szolgáltatóknak, intézményeknek és a fenntartóknak szakmai segítséget nyújt szociális szolgáltatások megszervezéséhez, szakmai módszerek bevezetéséhez és alkalmazásához, valamint más szakmai kérdésekben,
 • segítséget nyújt a szolgáltatástervezési koncepciók kidolgozásához,
 • ellátja a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat.

 

2.   A regionális szociális módszertani intézmény más jogszabályokban meghatározott konkrét feladatai

 • A 321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet 5. §. (5) bekezdése alapján a szociális szolgáltatók, valamint szociális intézmények működési engedélyezése során Szakmai Programok véleményezése szakértőként,
 • A 321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet 11. §. (5) (6) bekezdése szerinti szakértői részvétel – a szociális szolgáltatók és szociális intézmények – ellenőrzésében,
 • Az Szt. 40.§. – 44.§. szerinti ápolási díjhoz kapcsolódó szakértői tevékenység ellátása,
 • Szt. 96/A.§-a értelmében a módszertani intézmény tájékoztatási kötelezettsége teljesítése érdekében ismertetőt készít a feladatkörébe tartozó szociális szolgáltatókról, intézményekről, továbbá évente elvégzi az adatok frissítését.

 

3. Egyéb – önként vállalt (jogszabályok által nem meghatározott feladataink) – az Észak-magyarországi Régióban

 • Szociális képzések, akkreditált továbbképzések szervezése,
 • Pályázati információk gyűjtése, rendszerezése, pályázati tanácsadás,
 • Együttműködés – szociális szolgáltatás fejlesztést megalapozó – kutatásokban,
 • Hálózatépítés keretében támogatjuk és aktívan részt veszünk az ágazatok közötti együttműködés feltételeinek/kereteinek kialakításában.

 

4. Módszertani munka során alkalmazott munkaformák

 • Tanácsadás, szakmai konzultáció konkrét ügyekben,
 • Módszertani és szolgáltatás fejlesztés célú intézménylátogatás,
 • Tapasztalatcsere műhelyek, szakmai műhelyek szervezése,
 • Esetmegbeszélő csoportok szervezése, működtetése,
 • Ágazatközi együttműködés fórumainak működtetése,
 • Akkreditált továbbképzések szervezése,
 • Tanulmányutak szervezése,
 • Módszertani ajánlások készítése,
 • Szükségletfelmérés készítése, hiánytérkép készítése,
 • Szakmai és információs adatbázis működtetése, folyamatos karbantartása, adatok elemzése, értékelése,
 • Hon-lap működtetése,
 • Regionális Módszertani Hírlevél rendszeres megjelentetése, szakmai kiadványok készítése,
 • „Jó gyakorlatok” gyűjtése, közreadása,
 • Konferenciák, szakmai rendezvények szervezése,
 • Jogszabály tervezetek, egyéb szakmai anyagok véleményezése, javaslatok, háttéranyagok, elemzések készítése,
 • Folyamatos elérhetőség biztosítása,
 • Országos szakterületi munkacsoportokban való részvétel, munkacsoport vezetés,
 • Szakértői feladatok ellátása,
 • Folyamatos kapcsolattartás az SZMM-al és az SZMI-vel, a regionális szociális módszertani intézményekkel, a Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalával, a városi jegyzőkkel, más hatóságokkal,
 • Folyamatos kapcsolattartás az észak-magyarországi régió szociális szolgáltatóival, intézményeivel, szakembereivel, szakmai és területi érdekek képviselete a fenntartók és az illetékes szervek felé

Területi, szakterületi lefedettség, feladatmegosztás a módszertani feladatokat ellátó konzorciumi partnerek között

 

1. Konzorcium vezetője – gesztor intézmény

Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ

  1.1. Gesztor szervezet feladatainak ellátása

 

 • A konzorcium működési feltételeinek biztosítása, a működés koordinálása, az együttműködés kereteinek megteremtése, a regionális szociális módszertani munka tervezése, folyamatos szervezése, dokumentálása, adminisztratív háttér biztosítása,
 • Az észak-magyarországi régió szociális módszertani feladatainak szakmai koordinálása az összes szakterület vonatkozásában,
 • A konzorcium képviselete az ágazati minisztérium (SZMM) és a Szociális és Munkaügyi Intézet (SZMI) felé, az információáramlás biztosítása az SZMM, az SZMI és a konzorciumi partnerek, valamint az észak-magyarországi régióban működő szociális szolgáltatók, intézmények között,
 • Eleget tesz a Regionális Szociális Módszertani Konzorcium szerződéskötési, beszámolási, elszámolási kötelezettségének,
 • Kapcsolatot tart a regionális szociális módszertani konzorciumok gesztoraival.

  1.2. Szakmódszertani feladatok

 

 • Családsegítés módszertani feladatainak ellátása – regionális szinten,
 • Falu és tanyagondnoki szolgáltatás módszertani feladatainak ellátása – a B.-A.-Z. Megyei Tanya és Falugondnokok Egyesületével kötött együttműködési megállapodás alapján – regionális szinten
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás módszertani feladatainak ellátása – a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel (közép-magyarországi régió szociális módszertani intézménye) kötött együttműködési megállapodás alapján – regionális szinten.

 

  1.3. Szakértői feladatok ellátása

 

 • Szakmai programok véleményezése – családsegítés – regionális szinten,
 • Szociális szolgáltatók, intézmények ellenőrzésben szakértőként való részvétel – családsegítés – regionális szinten,
 • Ápolási díjjal kapcsolatos módszertani intézményi, szakértői feladatok koordinálása – regionális szinten

2. Konzorciumi partner

 

Magyar Vöröskereszt B.-.A.-Z. Megyei Szervezete – Hajléktalanokat Gondozó Központja

  2.1. Szakmódszertani feladatok

 

 • Hajléktalan személyek ellátását biztosító szociális szolgáltatások, ellátások (alapszolgáltatások, szakellátások) módszertani feladatainak ellátása – regionális szinten

  2.2. Szakértői feladatok ellátása

 

 • Szakmai programok véleményezése – hajléktalan személyek ellátása – regionális szinten,
 • Szociális szolgáltatók, intézmények ellenőrzésében szakértőként való részvétel – hajléktalan személyek ellátása – regionális szinten

3. Konzorciumi partner

 

B-A-Z. Megyei Önkormányzat Idősek Ápoló Gondozó Otthona

Szakmódszertani feladatok

 • Idős személyek ellátását biztosító szociális szolgáltatások, ellátások (alapszolgáltatások, szakellátások) módszertani feladatainak ellátása,

 

  • szakellátások vonatkozásában regionális szintű feladatellátás
  • alapszolgáltatások vonatkozásában megyei szintű – Borsod-Abaúj-Zemplén megyére kiterjedő – közvetlen feladatellátás, regionális szintű koordináció

  3.1. Szakértői feladatok ellátása

 

 • Szakmai programok véleményezése – idős személyek szakellátása regionális szinten, alapszolgáltatások megyei szinten (B.-A.-Z. megye)
 • Szociális szolgáltatók, intézmények ellenőrzésében szakértőként való részvétel – idős személyek szakellátása regionális szinten, alapszolgáltatások megyei szinten (B.-A.-Z. megye)

4. Konzorciumi partner

 

Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete

  4.1. Szakmódszertani feladatok

 

 • Fogyatékos személyek ellátását biztosító szociális szolgáltatások, ellátások (alapszolgáltatások, szakellátások) módszertani feladatainak ellátása – regionális szinten,
 • Idős személyek ellátását biztosító alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó módszertani feladatok ellátása – megyei szinten (Heves megye)

  4.2. Szakértői feladatok ellátása

 

 • Szakmai programok véleményezése – fogyatékos személyek ellátása (alapszolgáltatások, szakellátások) – regionális szinten,
 • Idős személyek alapszolgáltatásai – megyei szinten (Heves megye)
 • Szociális szolgáltatók, intézmények ellenőrzésében – szakértőként való részvétel – fogyatékos személyek ellátása (alapszolgáltatások, szakellátások) – regionális szinten,

        idős személyek alapszolgáltatásai – megyei szinten (Heves megye)

5. Konzorciumi partner

 

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet

  5.1.Szakmódszertani feladatok

 

 • Szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek ellátását biztosító szociális szolgáltatások, ellátások (alapszolgáltatások, szakellátások) módszertani feladatainak ellátása – regionális szinten
 • Idős személyek ellátását biztosító alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó módszertani feladatok ellátása – megyei szinten (Nógrád megye)

  5.2. Szakértői feladatok ellátása

 

 • Szakmai programok véleményezése – szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek ellátása (alapszolgáltatások, szakellátások) – regionális szinten

        idős személyek alapszolgáltatásai – megyei szinten (Nógrád megye)

 • Szociális szolgáltatók, intézmények ellenőrzésében szakértőként való részvétel – szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek ellátása (alapszolgáltatások, szakellátások) – regionális szinten

        idős személyek alapszolgáltatásai – megyei szinten (Nógrád megye)

II.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások bemutatása

A szociális biztonság megteremtése és megőrzése, valamint a nemzetközi egyezményekben – így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányában – továbbá az Alkotmányban meghatározott szociális jogok érvényesülése érdekében a Magyar Köztársaság Országgyűlése törvényben szabályozza az egyes szociális ellátások formáit, az ellátási jogosultság feltételeit, a szociális jogok érvényesülésének garanciáit, a szociális ellátások megszervezésére és biztosítására köteles szervek feladat és hatáskörét.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló – többször módosított – 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) szabályozza.
A Szociális törvény felhatalmazása alapján az állami szervek (kormány, szakminisztérium) rendeletekben határozzák meg a szociális ellátások biztosításának részletes szabályait.

 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet,
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet,
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet szól.

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása – a szociálisan rászorulók részére – az állam, valamint az önkormányzatok feladata. Az önkormányzat, illetve társulás, valamint az állami szervek a szociális szolgáltatást egyházi vagy nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatják.
A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.

A Szt. 57.§. (1)-(2) bekezdése értelmében
A szociális alapszolgáltatások típusai:

 • falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
 • étkeztetés,
 • házi segítségnyújtás,
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • családsegítés,
 • közösségi ellátások,
 • támogató szolgáltatás,
 • utcai szociális munka,
 • nappali ellátás.

 

A szakosított ellátások típusai:

 • ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
 • rehabilitációs intézmény,
 • lakóotthon,
 • átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény.

 

1. Szociális alapszolgáltatások

Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Az alapszolgáltatások biztosítják azt, hogy a rászorulók saját otthonukban, ill. lakókörnyezetükben vehessék igénybe a szükségletüknek megfelelő ellátásokat és ezzel önálló életvitelük a lehető legtovább fenntartható legyen.
Az alapszolgáltatások biztosítása, ill. a hozzáférés megszervezése a települési önkormányzatok feladata.

1.1. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

A falugondnoki szolgáltatás hatszáz lakosnál kisebb, míg a tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú – külön jogszabályban meghatározott – külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető.
A szolgáltatás működtetésének célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak csökkentése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.

1.2. Étkeztetés

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmenetileg nem képesek biztosítani – különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk – miatt.

Formai

 • szociális konyha,
 • népkonyha,
 • egyéb főzőhely.

A lakosság szükségleteinek megfelelően az étkeztetés megszervezhető

 • helyben fogyasztással,
 • elvitelének lehetővé tételével,
 • lakásra szállítással.

1.3. Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő szükségleteinek megfelelően – saját lakókörnyezetében – kell biztosítani az önálló életvitel fenntartásához szükséges ellátást.
A szolgáltatás célja, hogy az igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete

 • saját környezetében, otthonában,
 • életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
 • meglévő képességeinek fenntartásával, fejlesztésével

biztosított legyen.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

 • az alapvető gondozási ápolási feladatok ellátását,
 • az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való közreműködést.

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenységek

 • segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása az igénybevevővel,
 • alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása az orvos előírása szerint,
 • a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában való közreműködés,
 • közreműködés – az igénybe vevő – háztartásának vitelében,
 • segítségnyújtás a környezettel (családi, baráti, szomszédsági, szolgáltatások, stb.) való kapcsolattartásban,
 • segítségnyújtás vészhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult vészhelyzet elhárításában,
 • részvétel – egyéni, csoportos – szabadidős, foglalkoztató, rehabilitációs programok szervezésében,
 • segítségnyújtás szociális ellátásokhoz, más közszolgáltatásokhoz való hozzájutásban,
 • együttműködés az előgondozást végző szakemberrel,
 • szükség esetén bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

 

A házi segítségnyújtást végző szakemberek munkája során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel.

1.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló – a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes – időskorú vagy fogyatékos személyek, ill. pszichiátriai betegek részére nyújtott ellátás.
A szolgáltatás célja, hogy az önálló életvitel fenntartása mellett a felmerülő krízishelyzetek  elháríthatóak legyenek.
A szolgáltatás folyamatos készenléti rendszerben működik. A diszpécserközpont segélyhívás esetén – a segítséget kérő nevének, címének és az egyéb rendelkezésre álló információknak a közlésével – értesíti a készenlétben lévő gondozót.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

 • az ellátott személy segélyhívása esetén a készenlétes gondozónak a helyszínen való haladéktalan megjelenését (segélyhívás regisztrálásától számított 30 percen belül),
 • a probléma elhárítása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
 • szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

 

 

1.5. Családsegítés

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok számára – az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából – nyújtott szolgáltatás.

Családsegítő szolgáltatás feladatai:

 • megelőző tevékenységek keretében

feltérképezi az ellátási területén élő szociális és mentális problémákkal küzdő családok, személyek körét, feltárja a nagyszámban előforduló problémák okait, jelzéssel él, javaslatot tesz azok megoldásának formáira az illetékes szervek felé,

  • veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet.
 • Alapszolgáltatásai keretében
  • szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevő megfelelő tájékoztatása érdekében,
  • pszichológiai, jogi, szociális, életvezetési, mentálhigiénés, ill. egyéb tanácsadást szervez, ill. biztosít,
  • megszervezi az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, valamint szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást,
  • családgondozást végez, a folyamatos segítő kapcsolat keretében elősegíti a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldását,
  • közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programokat szervez,
  • szervezi a rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködési – beilleszkedést segítő programját,
  • tanácsadással egyéb szolgáltatásokkal segíti a szociálisan rászoruló, ill speciális élethelyzetben lévő személyeket, családokat, csoportokat, közösségeket.
 • A családsegítés alapfeladatain túl speciális szolgáltatást is működtethet, pl.:
  • adósságkezelési szolgáltatás/tanácsadás
  • családterápiás szolgáltatás
  • mediációs szolgáltatás
  • egyes célcsoportokat segítő komplex programok.

A családsegítés során együtt kell működni – az egyes célcsoportok részére egyéb ellátást/szolgáltatást biztosító intézményekkel, így különösen szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási, foglalkoztatási szervekkel.

 

1.6. Közösségi ellátások

A közösségi ellátás a pszichiátriai, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátást, és a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást foglalja magában.

 

A pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében biztosítani kell:

 • a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartása érdekében,
 • a meglévő képességek megtartását, ill. fejlesztését,
 • a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését,
 • a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális, mentális gondozást,
 • az orvosi, ill. egyéb terápiás kezelésen való részvétel ösztönzését, figyelemmel kísérését,
 • megkereső programok szervezését az ellátásra szorulók elérése érdekében.

 

A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása keretében a fentieken túl:

 • az egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges ártalomcsökkentő szolgáltatások, valamint
 • kríziskezelést, az életet veszélyeztető helyzetek esetére.

 

A pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátása olyan önkéntesen igénybe vehető közösségi alapu gondozás, melynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, ill. lakókörnyezetében történik.

 

1.7. Támogató szolgáltatás

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

A támogató szolgáltatás feladata – a fogyatékosság jellegének megfelelően – különösen:

 • személyi segítő szolgálat működtetése – amely segítséget nyújt a fogyatékos ember aktív közreműködésével
  • a fogyatékos ember személyi szükségleteinek kielégítéséhez (higiénes, életviteli, életfenntartási)
  • a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez,
  • az önálló munkavégzéshez, tanuláshoz, szolgáltatások igénybevételéhez, közösségi tevékenységek végzéséhez.
 • szállító szolgáltatás működtetése
  • az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz/közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében
 • tanácsadás, információ nyújtás, ügyintézés
  • a tanácsadás után a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.

 

A támogató szolgálatot úgy kell megszervezni, hogy annak tevékenysége az ellátási területen élő valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjedjen és szolgáltatásai az egyéni szükségletekhez igazodjanak.

 

1.8. Utcai szociális munka

Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához szükséges intézkedések megtételét.

 

 

1.9. Nappali ellátás

A nappali ellátást nyújtó intézmények elsősorban saját otthonukban élők részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

Típusai:

 • idősek klubja
 • fogyatékosok nappali intézménye
 • szenvedélybetegek nappali intézménye
 • pszichiátriai betegek nappali intézménye
 • nappali melegedő

A nappali ellátást nyújtó intézmények szolgáltatásai különösen:

 • igény szerinti meleg élelem biztosítása,
 • szabadidős programok szervezése,
 • szükség szerinti egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • munkavégzés lehetőségének szervezése,
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
 • speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésük segítése.

 

Az egyes nappali ellátást nyújtó intézménytípusok feladata:

 • idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozását végzi,
 • fogyatékosok nappali intézménye a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes fogyatékosok napközbeni gondozására, foglalkoztatására és nevelésére szolgáló – a közoktatás körébe nem tartozó – ellátási forma,
 • szenvedélybetegek nappali intézménye az önkéntességre és a speciális segítő programokra épülve biztosítja az ellátást igénybe vevők igényei alapján a felvilágosító, szabadidős, képzési, állásközvetítési, lakhatást elősegítő szolgáltatások szervezését, lebonyolítását, továbbá alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatást nyújt.
 • pszichiátriai betegek nappali intézménye az öntevékenységre és az önsegítésre építve biztosítja szolgáltatásait. Olyan programokat szervez, amelyek segítik az ellátást igénybe vevőt a társadalomba, a korábbi közösségbe való visszailleszkedésben.
 • nappali melegedő elsősorban hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt lehetőséget.

 

2. Szakosított ellátások

Amennyiben az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat – állapotuknak és helyzetüknek megfelelő – szakosított ellátási formában kell gondozni.

2.1. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

Önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább 3x-i étkezéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról – jogszabályban meghatározott – egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról az ápolást, gondozást nyújtó intézményekben kell gondoskodni.
Az ápolást, gondozást nyújtó intézmények tartós/végleges bentlakást teljeskörű ellátást biztosítanak az igénybevevők/ellátottak számára.

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények típusai:

 • idősek otthona
 • pszichiátriai betegek otthona
 • szenvedélybetegek otthona
 • fogyatékos személyek otthona
 • hajléktalanok otthona

Feladatuk:

 • Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, de gondozási szükséglete meghaladja a napi 4 órát. Az ellátás gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható.

                Az idősek otthonában 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is ellátható, ha ellátása más típusú ápolást, gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Ugyanakkor pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenvedők ellátásáról más intézmény keretében kell elkülönítetten gondoskodni.

 • Pszichiátriai betegek otthonában azoknak a krónikus pszichiátriai betegeknek ápolását, gondozását végzik, akik akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, nem veszélyeztető állapotúak, de egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek.

        A pszichiátriai betegek otthonába való felvételhez a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve fekvőbeteg, - gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges.

 • Szenvedélybetegek otthonában azoknak a személyeknek az ápolását, gondozását végzik, akiknek szomatikus és mentális állapota stabilizálást, illetve javító kezelést igényel, önálló életvitelre időlegesen nem képes , de – kötelező – gyógyintézeti kezelésre nem szorul.

       A szenvedélybetegek otthonában történő elhelyéshez a területileg illetékes fekvőbeteg gyógyintézet pszichiátriai osztályának, vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges.

 • Fogyatékos személyek otthonában az a fogyatékos személy vehető fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. A fogyatékos személyek otthonában elkülönítetten kell megszervezni a kiskorúak és felnőttek, valamint az enyhe értelmi fogyatékos személyek és középsúlyos, súlyos értelmi fogyatékos személyek ellátását. (Enyhe értelmi fogyatékos kiskorú csak kivételes esetben helyezhető el.)

         A fogyatékos kiskorúak esetében az ápolással, gondozással párhuzamosan biztosítani kell a korai fejlesztést, fejlesztő felkészítést, valamint az iskolai tanulmányok folytatásának segítését.
         Nagykorú fogyatékos személyek intézményi ellátását úgy kell megszervezni, hogy állapotuknak megfelelő önállóság, döntési leehtőség biztosított legyen.
         Nagykorú fogyatékos személy – fogyatékos személyek otthonában történő – elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése.

 • Hajléktalanok otthonában, olyan hajléktalan személyek  gondozását kell biztosítani, akiknek az ellátása átmeneti szálláshelyen, rehabilitációs intézményben nem biztosítható és koruk, egészségi állapotuk miatt tartós ápolást, gondozást igényelnek.

Az ápolást – gondozást nyújtó otthon az ellátást igénybe vevő teljeskörű ellátása mellett szükség szerint biztosítja az ellátottak foglalkoztatását és egyéb habilitációs, rehabilitációs jellegű ellátását.

2.2. Rehabilitációs intézmény

A rehabilitációs intézmény a bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását, ill. helyreállítását szolgálja.
Rehabilitációs intézményi keretek között indokolt biztosítani azoknak a rászoruló személyeknek az elhelyezését, akiknek egészségi, pszichés, mentális, szociális állapota a rehabilitáció több területén zajló átfogó, komplex segítséget igényel és ennek hatékony megoldása ambuláns, vagy más intézményi keretek között nem valósítható meg.

Típusai:

 • Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményébe azt a 18. életévét betöltött pszichiátriai beteget kell ellátni, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására nincs más mód.
 • Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményébe azt a 16. életévét betöltött szenvedélybeteget kell ellátni, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására nincs más mód.
 • Fogyatékosok rehabilitációs intézménye azoknak a fogyatékos, valamint mozgás, illetőleg látássérült személyeknek az elhelyezését szolgálja, akiknek oktatása, képzése, rehabilitációs célú foglalkoztatása csak  intézményi keretek között valósítható meg.
 • Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye azoknak az aktív korú, munkaképes hajléktalan személyeknek az elhelyezését szolgálja, akiknek az ellátása ilyen módon indokolt, és vállalják a rehabilitációs célú segítő programokban való részvételt.

A rehabilitációs intézmények feladata az ellátást igénybe vevő önálló életvezetési képességeinek kialakítása, illetve helyreállítása, fejlesztése, továbbá társadalmi integrációjának támogatása és az utógondozás megszervezése.
A rehabilitációs intézmény a habilitáció és rehabilitáció mellett szükség szerint biztosítja a rászorulók egészségi állapotának megfelelő  ápolást és gondozást.

 

2.3. Lakóotthon

A lakóotthon olyan 8-12 pszichiátriai beteget, vagy fogyatékos személyek, illetőleg szenvedélybeteget befogadó intézmény, amely az ellátást igénybe vevő részére életkorának, egészségi állapotának és önállátása mértékének megfelelő ellátást biztosít.

A lakóotthon típusai:

 • fogyatékos személyek lakóotthona
 • pszichiátriai betegek lakóotthona
 • szenvedélybetegek lakóotthona

A lakóotthoni ellátás formái:

 • fogyatékos személyek lakóotthona esetén – rehabilitációs célú, vagy ápoló-gondozó célú – lakóotthon
 • pszichiátriai betegek, valamint szenvedélybetegek lakóotthona esetén – rehabilitációs célú – lakóotthon.

Lakóotthonban az a személy helyezhető el, aki:

 • önellátásra legalább részben képes, folyamatos, tartós ápolást nem igényel,
 • elégséges jövedelemmel rendelkezik az új életforma költségeinek viseléséhez,
 • bekerülés időpontjában a 16. életévét már betöltötte, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt még nem,
 • rehabilitációs célú lakóotthonban továbbá az a személy helyezhető el, aki intézményi elhelyezés során felülvizsgálaton részt vett, és a felülvizsgálat eredményeket – az önálló életvitel megteremtése érdekében – ez az elhelyezés indokolt, vagy családban él, de rehabilitációja családjában nem megoldható és képességei fejlesztése, ellátása lakóotthoni keretet között biztosítható,
 • ápoló-gondozó célú lakóotthoni elhelyezés további feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése.

A lakóotthon szolgáltatásai:

 • munkajellegű foglalkoztatás megszervezése,
 • pénzkezeléssel kapcsolatos segítségnyújtás, egészségügyi, mentálhigiénés alapszolgáltatás (tanácsadás, életvitel javítását segítő programok)
 • szabadidős programok szervezése
 • sportszerek használatának biztosítása

2.4. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

Az átmeneti lehelyezést nyújtó intézmények – a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása kivételével – ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljeskörű ellátást biztosítanak. Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben – az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembe vételével egy alkalommal – további egy évvel meghosszabbítható.

 

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények típusai és feladatuk:

 • Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek – vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.
 • A fogyatékos személyek gondozóházában azok a fogyatékos személyek helyezhetők el, akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá.
 • A pszichiátriai betegek átmeneti otthonában az a pszichiátriai beteg helyezhető el, akinek ellátása átmenetileg más intézményben vagy családjában nem oldható meg, de tartós elhelyezésük nem indokolt.
 • A szenvedélybetegek átmeneti otthonában az a személy helyezhető el, akinél a szakorvosi vélemény alapján szenvedélybetegség került megállapításra és ellátása átmenetileg családjában, ill. lakókörnyezetében nem oldható meg.
 • Az éjjeli menedékhely az önellátásra és közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását teszi lehetővé.
 • A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

Az egyes szociális alapszolgáltatások, valamint szakosított ellátások igénybe vételének módját és feltételeit a Szociális törvény vonatkozó rendelkezései alapján a 9/1999. (XI.24.) SZCSM. rendelet – a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről – részletesen szabályozza.
A szociális szolgáltató, valamint intézmény fenntartója a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért térítési díjat állapít meg. Az intézményi, valamint a személyi térítési díj megállapításának általános szabályait az Szt. 114.§. – 119./B.§., részletes szabályait – az Szt. felhatalmazása alapján a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet – a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról – határozza meg.

 

 

 

 
       
clikk a képre a bővebb információért !!!
       
           
   
clikk a képre a bővebb információért !!!
   
           
     
clikk a képre a bővebb információért !!!
     
           
 
clikk a képre a bővebb információért !!!
       
           
       
clikk a képre a bővebb információért !!!
       
           
       
clikk a képre a bővebb információért !!!
         
clikk a képre a bővebb információért !!!
         
           
Nyitólap Elérhetőség Magunkról Gyermekjóléti Módszertan Jogszabályok Letöltések Galéria Linkek Fórum
Az oldal megtekintését Mozilla Firefox 3 böngészővel, 1024x768 felbontásban javasoljuk.
© 2009-www.emszocreg.hu - Minden jog fenntartva.